تصویر عنوان

کلاس حرکت و ریتم

درباره این پروژه

این کلاس ها جهت افرایش فعالیت های فیزیکی فرزاندانمان ایجاد شده
همچنین با بهره مندی از مربی ماهر، سبب سلامت جسم و به طریقی روح دانش آموزان می شود

جهت ثبت نام و شرکت در کلاس ها با مدرسه تماس حاصل فرمایید

دسته بندی

فعالیت ها