تصویر عنوان

معرفی – دپارتمان فارسی

کادر آموزشی

بهره گیری از تجربیات آموزگاران خلاق، در امر آموزش باید از روش علوم‌تجربی بهره گرفت (دیویی، ۱۳۶۹: ۱۰۸)، زیرا نیروی تفکر با انباشتن اطلاعات متفرقه و بی‌نظم و تلاش در کسب انواع مهارت‌هایی که در دنیای تجارب و تبلیغات استفادهٔ آنی دارد، خاموش می‌شود (همان: ۱۰۰). به گفتهٔ ‌وی، آموزش‌وپرورش واقعی از طریق تجربه به دست می‌آید؛ تجارب آموزشی معنی‌دار، به هم پیوسته و مرتبط

کلیک کنید...