تصویر عنوان

معرفی – دپارتمان زبان انگلیسی

کادر آموزشی

بهره گیری از تجربیات آموزگاران خلاق، در امر آموزش  آموزش‌وپرورش واقعی از طریق تجربه به دست می‌آید؛ تجارب آموزشی معنی‌دار، به هم پیوسته و مرتبط